Mithrie - ere News asia
🏠 Home | | |
FOLLOW

SOF1 Color8 Fọọmù v3.0

Ṣe o n wa Fọọmu SOF2 Color8? Wọle si fọọmu SOF2 Color8 Nibi
  • O yẹ ki o fi opin si orukọ rẹ si awọn ohun kikọ 15.
  • Awọ ka bi ohun kikọ 1.
  • Ṣe awọn ẹya 8 si orukọ rẹ ki o lu ifisilẹ.
  • Lo tabili ASCII ni isalẹ lati ṣe iranlọwọ ṣe awọn ohun kikọ pataki.
  • Ranti lati pari pẹlu awọ kan fun ọrọ iwiregbe rẹ.

ara 1 apẹẹrẹ: XYZ (fun orukọ idile)
ara 2 apẹẹrẹ: Orukọ rẹ Nibi (fun orukọ rẹ)
ara 3 fi òfo ti o ba ti o ko ba nilo awọn iyokù ti awọn aaye
ara 4
ara 5
ara 6
ara 7
ara 8


Orukọ Rẹ Nibi
¥ðµrñåmêHêrê


ASCII tabili fun itọkasi:
033= !
035=#
036=$
037=%
038=&
039='
040=(
041=)
042=*
043=+
044=,
045=-
046=.
047=/
048 0 =
049 1 =
050 2 =
051 3 =
052 4 =
053 5 =
054 6 =
055 7 =
056 8 =
057 9 =
058=:
059=;
060=
061==
062=>
063=?
064= @
065=A
066=B
067=C
068=D
069=E
070=F
071=G
072=H
073=I
074=J
075=K
076=L
077=M
078=N
079=O
080=P
081=Q
082=R
083=S
084=T
085=U
086=V
087=W
088=X
089=Y
090=Z
091=[
092=\
093=]
094=^
095=_
096=`
097=a
098=b
099=c
100=d
101=e
102=f
103=g
104=h
105=i
106=j
107=k
108=l
109=m
110=n
111=o
112=p
113=q
114=r
115=s
116=t
117=u
118=v
119=w
120=x
121=y
122=z
123={
124=|
125=}
126=~
127=
128=€
129=
130=
131=ƒ
132="
133=...
134=†
135=‡
136=ˆ
137=‰
138=Ṣ
139=‹
140=Œ
141=
142=Ž
143=
144=
145='
146='
147="
148="
149=•
150=–
151=
152=˜
153=™
154=š
155=›
156=œ
157=
158=ž
159=Ÿ
161=¡
162=¢
163=£
164=¤
165=¥
166=¦
167=§
168=¨
169=©
170=ª
171=«
172=¬
173=
174=®
175=à
176=°
177=±
178=²
179=³
180='
181=µ
182=¶
183=·
184=¸
185=¹
186=º
187=»
188=¼
189=½
190=¾
191=¿
192=À
193=Á
194=Â
195=Ã
196=Ä
197=Å
198=Æ
199=Ç
200=È
201=É
202=Ê
203=Ë
204=Ì
205=Í
206=Î
207=Ï
208=Ð
209=Ñ
210=Ò
211=Ó
212=Ô
213=Õ
214=Ö
215=×
216=Ø
217=Ù
218=Ú
219=Û
220=Ü
221=Ý
222=Þ
223=ß
224=à
225=á
226=â
227=ã
228=à
229=à
230=æ
231=ç
232=è
233=é
234=ê
235=ë
236=ì
237=í
238=î
239=ï
240=ð
241=ñ
242=ò
243=ó
244=ô
245=õ
246=ó
247=÷
248=ø
249=ù
250=ú
251=û
252=ü
253=ý
254=þ
255=ÿ
 

Eyi ni sikirinifoto lati fihan ọ bi wọn ṣe rii ninu ere naa:

Àpapọ ti Jagunjagun ti Fortune nkọwe game lilo Color8 akosile